» بانک ملت  https://pgw.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/balance.mellat

» بانک کشارزی https://pg.agri-bank.com/User/AuthenticateCardHolder.aspx

» بانک شهر  https://ebank.city-bank.net/customermanager/viewLogin.html

  در بالا لیست بانک هایی رو که می تویند کارت به کارت وجه کنید، می بینید. البته بعضی بانک ها مانند بانک ملت شما می تونید عملیات کارت به کارت رو در اینترنت بانک خودتون، که شناسه شو قبلا از بانک گرفته اید، انجام بدید. پرواضح است که دارندگان کارت های این بانک ها بایستی دارای کارت با رمز دوم و عدد cvv2 بوده و بانک صادر کننده، کارت ایشان در شبکه شتاب را فعال کرده باشد.